لطفا به چند سوال بنده به صورت مختصر جواب دهید

لطفا به چند سوال بنده به صورت مختصر جواب دهید.

soaal

1-هدف کاک احمد از تأسیس مکتب قرآن چه چیزی بود؟
2-آیا مکتب قرآن حزب است؟چراکسانی مکتب قرآن را حزب خطاب می کنند؟
3-مراحل رهبری چیست وآیا این مراحل درقرآن وجود دارد؟
4-بعضی ها می گویند کاک احمد به دلیل اینکه تأسیس حرکتش همزمان بود با انقلاب مردمی ایران،نتوانست رسالت خود را کاملا ادا نماید،آیا صحت دارد؟
5-نظارت چیست؟وچه کسی ناظر است؟بعضی می گویند نظارت همان ولایت فقیه است؟
6-آیا نظارت تعیین شده از طرف کاکه احمد،نظارت»در»شورا است یا نظارت «بر»شورا؟
7-آیا درمکتب قرآن تفــرقه وجود دارد؟آیا امکان تفــرقه وشاخه شاخه شدن دراین حرکت وجود دارد؟
8-چرا می گویندمکتب قرآن کاک حسن امینی ومکتب قرآن کاک سعدی قریشی؟
9-طبق گفته ی شما،کاک حسن مکتب قرآنی نیست چون ازشورا پیروی نمی کند،پس چرا به نام»مکتب قرآن کردستان»فعالیت می کند؟
10-آیا از نظر اسلام حزب ویا فعالیت های حزبی درست است؟
11-آیا به مذهب باور دارید؟چقدرپایبند به مذهب اهل سنت هستید؟
12– نظـرمکتـب قرآن درمورد حرکت های اسلامـــی دیگرچیست؟آیا تلاش می کنید برای همبستگی ویکی شدن؟
13– بارها دیده ام وشنیده ایم به مکتب قرآن حمله می شود ومی گویندمکتب قرآنی ها از اهل سنت نیستند،نظرشما درمورد این گفته چیست؟
14– هـدف مکتب قـرآن چیـست؟چـه اهــدافی را دنبــال می کنیدوبرای امـت اسـلامی چه بـرنـامه ای دارید
15- برعلیه رسالت صغری تبلیغات متعددی می شود،لطفا توضیح دهید چیست و آیا مبنای قرآنی دارد؟

< بسم الله الرحمن الرحیم

سوال:هدف کاک احمد از تأسیس مکتب قرآن چه چیزی بود؟

جواب:به دلیل بیگانه شدن مسلمانان بیگانه شده ازقرآن ونیازبه حرکتی منسجم برای بازگشت مجدد به قرآن وفهم درست ازآن،کاکه احمد حرکت مکتب قرآن را بعنوان مؤسسه ای دینی و فرهنگی بنا نهاد تا درآن به دعوت مجدد به سوی اسلام طبق نسخه ی اول دعوت پرداخته شود.همچنانکه می دانیم حضرت رسول صلی الله علیه وسلم،درمرحله ی اول دعوت 13سال به تربیت وپرورشش وشخصیت سازی درمیان یارانش بدون کمترین برخوردی با مخالفین وکفارپرداخت ودر این مرحله کمترین برخوردی نفرمودند،کاکه احمدمعتقد است به دلیل بیگانه شدن مسلمانان از قرآن در حال حاضر حرکت منتسب به ایشان در مرحله ی اول دعوت قرار دارد و کار این حرکت تزکیه ی خود،دعوت و هدایت دیگران است بدون فعالیت سیاسی…

سوال؟آیا مکتب قرآن حزب است؟چراکسانی مکتب قرآن را حزب خطاب می کنند؟

جواب:به حرکتی حزب گفته می شود و حرکتی نماد حزب گرایی است که:اساسنامه ی حزبی داشته باشد و در آن رهبر و جانشین و معاون و…تعیین شده باشد.

در حرکت دینی «مکتب قرآن» طبق مراحل رهبری در قرآن،امور رهبری و حرکتی بعداز فوت کاکه احمد با شورا است،یعنی بعد از فوت کاکه احمد،مکتب قرآن بعنوان یک شبهه امت،استراتژی خودومراحل رهبری را براساس تبیینات کاکه احمد از قرآن وسنت دریافت کرده است و بعداز فوت کاکه احمد تنها جانشین ایشان «شورای مدیریت»است،وتنها این شورا حق دخل و تصرف وچاپ ونشر آثار آن بزرگوار را دارند وطبق تشخیص»شورای مدیریت»برای هر مرحله از مراحل حرکتی تصمیم گیری و برنامه از آثار کاکه احمد برای پیروان تدوین وآماده می گردد.

سوال؟مراحل رهبری چیست وآیا این مراحل درقرآن وجود دارد؟

جواب:برای فهم بیشتراین مطلب پیشنهادمی کنم به جزوه ی»حکومت اسـلامی» اثرکاکه احمدمراجعه فرمائید،اما بصورت اختصارعرض کنم:1- مـــرحله ی اول دعوت،‏قُمْ فَأَنْذِرْ‏است،دراین مرحله رهبرتنهاودرتلاش برای نجات مـــردمان آن جامعه وکمک به استجاب کنندگان رهبر،2- مرحله ی دوم وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِاست، رهبرباافرادی که ایمان آورده اندوبرنامه وهدف را تا حدودی فهمیده اند شــور ومشورت می کند،دراموروحی رهبرمستقل ازپیروان است،در بقیــه ی امـــور با

همفکرانش مشورت می کند،یعنی آموزش به مشورت…،3- مرحله ی سوم،وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ است،بعدازفوت رهبرشورا به عنوان جانشین رهبر،ادامه دهنــده مسیروتمام امورات مسلمانان براساس مشورت وکار شورائی است،ازخانواده تا نظام سیــاسی وحکومتـــی…

سوال؟بعضی ها می گویند کاک احمد به دلیل اینکه تأسیس حرکتش همزمان بود با انقلاب مردمی ایران،نتوانست رسالت خود را کاملا ادا نماید،آیا صحت دارد؟

جواب:شکی نیست همین انقلاب را زود رس می دانستند و به دلیل زود رسی ونبود افرادمزکی ومتقی نتیجه ی انقلاب را استبداد تشخیص دادند،اما به دلایلی که درچند جایی درآثارش بیان می فرماید،اهل سنت و ملت کورد را با انقلاب مردمی ایران برعلیه حکومت شاه همراه کرد وخود نقش اول برعلیه حکومت شاه هنشاهی را برعهده داشت،اما چون این وظیفه ی دومی(دخالت درکارسیاسی)با استراتژی حرکت ایشان در منافات بود،بعداز پیروزی انقلاب مردمی ایران به کار خویش بازگشت،اما باز به دلیل دسیسه های حکومت نوپای شیعه ی امامیه ی ایران برعلیه اهل سنت وملت کورد،باز نقش اول رابرعهده گرفتندودرمقابل این حکومت هم ایستاد و شورای مرکزی سنت(شمس)راتأسیس کردند ودر سالگرد تأسیس شمس دستگیرشدند،ظاهراًبه همه ی کارهای حرکتی اش نرسید،ولی به دلیل نیازاساسی به حرکت وادامه ی حیات آن،با اجتهاد خود نظارت را بصورت مقطعی درحرکت بنا نهاد واموراتی را به آن سپرد تا اگر خلأیی وجود داشته است جبران گردد،همزمان دو رکن اساسی مکتب قرآن را برای رهبری حرکت وجواب به نیازروزمره مردم تأسیس نمودند،1- شورای مدیریت(برای رهبری حرکت)2-هیأت افتاء وقضاء(برای جواب به مسائل فقهی وفتوادر امورشرعی).

سوال؟نظارت چیست؟وچه کسی ناظر است؟بعضی می گویند نظارت همان ولایت فقیه است؟

جواب:هرکسی مطلبی راگفت بمعنی صحیح بودن آن نیست،میدانیم سالهاست افرادی برای دررفتن اززیربارمسؤلیت فکری کاکه احمد قضیه ی نظارت رادستاویز کرده وازمکتب قرآن فراری شده اند،اما حقیقت چیزدیگری است،کاکه احمدبه دلیل دوری وعدم اتمام بعضی مسائل قسمتی ازامورحرکتی را به کاکه سعدی قریشی سپرده اند،هم بصورت نامه وهم درنوارویدئویی می فرمایندآنچه راسعدی ازمن نقل کند چه بصورت شفاهی وچه کتبی راست گفته است،کاکه احمدرهبراین حرکت است وباید درهمه ی امورپیروان از درخواست هایش درصورت قبول بایدپیروی کنند.

کاکه سعدی مثل بقیه ی پیروان تنها یک فرد از این مجموعه ی عظیم است وتنها حق یک رأی را دارد ودرصورتی سخنی ازایشان پذیرفته می شود که با استدلال رأی اکثریت را جذب کنند،آیا مشورت تک روی ورأی فردی محسوب می شود؟طرح این مطلب تنها از روی کینه است.

سوال؟آیا نظارت تعیین شده از طرف کاکه احمد،نظارت»در»شورا است یا نظارت «بر»شورا؟

جواب:نظارت(در)شورا است نه نظارت(بر) شورا،همچنانکه در جواب سوال شماره 5 عرض کردم ،کاکه سعدی مثل بقیه ی پیروان تنها حق یک رأی را دارند و یکی از اعضای این حرکت است،نظارت»بر» شورا همان نظارت مطلق ومنفوراز نظر دینی است وغیر قابل قبول،اما نظارت کاکه سعدی «در» شورا مقطعی است.

طبق آنچه از طرف کاکه احمد به عنوان امانت و وظیفه به کاکه سعدی سپرده شده است اگر مطلبی یا مصوبه ای ازطرف شورا خلاف تبیینات کاکه احمد باشد،کاکه سعدی حق دارد با استدلال واستناد از آثار کاکه احمدجمع را قانع کند،همچنانکه بارها کاکه سعدی گفته اند،تمام آنچه را کاکه احمد به ایشان سپرده است تدوین ودراختیار شورا قرار داده است.

سوال،آیا درمکتب قرآن تفــرقه وجود دارد؟آیا امکان تفــرقه وشاخه شاخه شدن دراین حرکت وجود دارد؟

جواب:خیر،همچنانکه عرض کردم کار مکتب قرآن شورایی است واگرکسی از امور شورایی شناخت داشته باشد وبه قرآن آگاه،هرگزتصور شاخه و شعبه نخواهدکرد،کسانی که اینچنین تصور وسخن می گویند،عملاًوقطعاً از قرآن وبرداشت کاکه احمدآگاهی ندارند،چون کاکه احمد در سلسله درسهای»دین وانسان»می فرماید:اگرکسی 100سال قبل ازشورا فکر بکند و شورا سخنان آن رامتوجه نشود،باز هم موظف است درامورعمومی ازشورا پیروی و در امور خصوصی طبق رأی خود بدون تبلیغ رأی خود،چون موضع گیری برعلیه شورا تفرق محسوب می شود،همچنین در قرآن می خوانیم تفرقه اندازان را در زمره ی مشرکین قرار می دهد ومی فرماید:وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ،مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا،موضع گیری در برابرشورا چه نسبی و چه مطلق،شرک محسوب می شودوچنین افرادی ازآن حرکت یا حکومت اسلامی محسوب نمی شوند.

سوال،چرا می گویندمکتب قرآن کاک حسن امینی ومکتب قرآن کاک سعدی قریشی؟

جواب،طبق آنچه درجواب قبلی عرض شد،استراتژی فکرکاکه احمدطبق تبیینات ایشان براهتمام دادن به»شورا»است،درجوابهای قبلی مراحل رهبری در قرآن راشرح دادم خدمتتان،درمرحله ی سوم طبق دستورقرآن(چه درحکومت اسلامی وچه درحرکتی شبهه امت که براساس»شورا»بنا شود)،تمام امورحکومت اسلامی ویا حرکت شورایی،با»شورا»است نه با»فرد»،یعنی هرگزفردی حق مطرحیت نداردوگفتیم اگر100سال قبل ازشوراهم اندیشدن داشته باشد بازهم حق اظهار نظر فردی ندارد واگرنظری مطرح شددرجمع شورا،بعداز اقناع شورا بعنوان نظرشورادرج می شود نه فرد،پس بافهم دقیق ازقرآن متوجه می شویم که این نوع تقسیم بندی ها برای مکتب قرآن بی معنی ودرتفکرکاکه احمدجای ندارد،این گفته ها یا ازعدم آگاهی به مبانی قرآن است ویا ازروی غرض ورزی وشبهه درست کردن برای دیگران،ازدیدگاه کاکه احمدهم مردود است.

سـوال؟طبق گفته ی شما،کاک حسن مکتب قرآنی نیست چون ازشورا پیروی نمی کند،پس چرا به نام»مکتب قرآن کردستان»فعالیت می کند؟

جواب:همچنانکه خبردارید،کاکه احمدحرکت»مکتب قرآن»راتأسیس کرد نه «مکتب قرآن کردستان»ِمحدودبه کردستان،وهمین محدودکردن به کردستان کاردشمنان کاکه احمداست زیرامی خواهندوانمودکنندکه مکتب قرآن تنها محدودبه کردستان است،درحالی مکتب قرآن دراکثرمناطق اهل سنت درحال فعالیت است.

همچنین آقای حسن امینی به دلیل عدم پیروی ازشورا باتوجه به تبینات کاکه احمد،سالهات ازمکتب قرآن بیرون شده است و دراین سالهابا توجه به دخالت درکارسیاسی،شرکت درنمازجمعه های حکومتی،تبلیغ برای نظام،بروزونمود اجتماعی،عدم قبول نظریات کاکه احمددرباب ایمان وکفر واعتقادبه کفرجهانی و…ثابت کرده است فکرکاکه احمدرا قبول نداردوتنها استفاده ی ابزاری کرده است،استفاده ازکلمه ی مکتب قرآن کردستان برای پیشبرداهداف است،درسایت ها هم اخبار «مکتب قرآن»ازسوی بعضی از سایت ها بصورت عمدی با نام مکتب قرآن کردستان درج می شود!!!زیراهدف تحریف وحذف نام کاکه احمدازمکتب قرآن است،چون مکتب قرآن کردستان حزب سیاسی آقای حسن امینی است نه حرکت مکتب قرآن کاکه احمد

سوال:آیا از نظر اسلام حزب ویا فعالیت های حزبی درست است؟

جواب:ازنظردین ودراسلام احزاب مختلف قابل قبول نیست،چون در اسلام تکثرآراء مطرحیت دارد واصل است نه تکثراحزاب،به دلیل اینکه کاراسلام وامورمسلمانان شورائی است،آراءمختلف دریک باب مطرح وبعد از اظهار نظرهای مختلف،نظر وپیشنهاد یک فردموردبحث وگفتگو قرار می گیرد،پیشنهادی درمیان پیشنهاد دهندگان ازنظرکیفی،رأی کمی را به خوداختصاص می دهدوبرای همه قابل پیروی وبعنوان رأی جمعی ارائه می شود.اما هنگامی که مسلمانان دریک جامعه اقلیت محسوب می شوند وتکثراحزاب مطرحیت دارد،احزاب اسلامی

درصورت وجوددریک جامعه و انتخاب،بایدبه دیگر احزاب وافکار احترام بگذارند و حق با اکثریت است وتابع قوانین متداول درآن حکومت،اگرخلاف قوانین متداول درجامعه ی خودحرکت کردند زمینه ی اختلاف وتفرق را پیش گرفته اند واین خلاف مسیر دین است.

فعالیت مکتب قرآن طبق ضوابط دینی براساس باور به تکثر آراء وکاملاًجریان دارد.

سوال؟آیا به مذهب باور دارید؟چقدرپایبند به مذهب اهل سنت هستید؟

جواب:همچنانکه خبرداریدپیامبرنور ورحمت صلی الله علیه وسلم ،دین واحدی به نام اسلام بعنوان هدیه به مسلمانان عرضه کرد،بعدازفوت رهبـر و اتمام وظیفه ی ایشان،امورحکومت اسلامی به»شورای اولی الامر»سپرده شد،مدتها بعدنظام شورایی با فتنه ی دشمنان اسلام متفرق وبه شاخه ها ومذاهب متعددتقسیم شدوحاصل این فتنه هامذاهب وبرداشت های مختلف ازدین است که بعضی ها درحدی با همدیگر ضدیت دارند که هرگزباور نمی کنیم ازیک برنامه سرچشمه گرفته اند!!!.

باتوجه به اینکه دراسلام تفرقه ومذاهب متعدد ایجادشده است به حکم ضرورت افراد منتسب به هرمذهبی،ازمذهب خودپیروی می کندومانع تفرق بیشتردر امت می گردند،همزمان دانشمندان دلسوز تلاش و سعی وهمت خودرا درراستای تجدید امت واحد اسلامی تحت شورای اولی الامر بکار می گیرند،مکتب قرآن هم بعنوان یک حرکت دینی پیرو تفکروبرداشت کاکه احمدازقرآن وسنت است و در امور فقهی باتوجه به وجودمذهب درمنطقه موردفعالیت خود،پیرو آن مذهب وتلاشش درراستای امت واحداسلامیِ بدون مذهب است.

سـوال؟نظـرمکتـب قرآن درمورد حرکت های اسلامـــی دیگرچیست؟آیا تلاش می کنید برای همبستگی ویکی شدن؟

جواب،ماحسن نیت داریم به نسبت همه ی حرکت هاواحزاب اسلامی وبا هیچ حرکتی اختلاف نداریم وکارمکتب قرآن برخورد کردن با حرکات دیگر نیست،بلکه بعدازپشت سرگذاشتن مراحلی تلاش برای همکاری وهمچنین نشست با علماء اهل تسنن و اهل تشیع برای رفع اختلاف ها وتوافق برسر مسائل اختلافی با استناد به قرآن وسنت است،کاکه احمدهم توصیه می فرماید که،تلاش کنید علماءدلسوز اهل تسنن و اهل تشیع اجتماع داشتند واگر سالی تنها یک مسئله ی اختلافی را حل کنید وبه توافق برسید در 100آینده هیچ اختلافی میان شیعه وسنی نخواهد ماند وزمینه فراهم می شود برای ایجاد حکومت اسلامی براساس شورای اولی الامر.

تا الان مکتب قرآن با هیچ حرکتی دینی ویا شخصیت های دینی اختلاف نداشته است وهرگززمینه ی احتلاف را فراهم نخواهد کرد،همیشه مکتب قرآن ازسوی دیگران مورد حمله و تخریب از دور بوده است و مشخص است که اینچنین افکار وافرادی هرگز دلسوز ملت خود و اهل سنت نبوده اند ودرجهت دشمنان اهل سنت حرکت کرده اند.

سوال؟بارها دیده ام وشنیده ایم به مکتب قرآن حمله می شود ومی گویندمکتب قرآنی ها از اهل سنت نیستند،نظرشما درمورد این گفته چیست؟

جواب:درجواب ها ودربرخورد بامسائل باید همیشه دنبال واقعیات بود،طبق آنچه دراین سلسله سوالها گذشت،تأکیدمتفکری همچون کاکه احمدبراصل قرآنی»شورا» است،یعنی دراسلام شورا اصلی مسلم است،وهرگزاسلام تفرق وخرده اسم ها وتفکرها را درکنار خود دین محسوب نمی کند،بلکه برداشت ازدین هستند که همان مذهب است،یعنی در»اصل»تغییراتی ایجادشده است وتبدیل به اهل تشیع واهل تسنن وبعدمذاهب وافکارمتعدد شده است،اصل با دین اسلام وشورا است ومذاهب وافکارمتعدد برداشت و فرع دین هستند.

کسی که فهم عمیقی به نسبت دین داشته باشد،به مذهب گرایی وتفرق افتخار نمی کند،بلکه به حکم ضرورت مذهبی اما درکنارش صادقانه تلاش می کند»دین»را به میان مسلمانان برگرداند،چنین فردی هرگزنبایدتلاش کند برای بقای فرع،بلکه تلاشش برای زنده کردن اصل که»دین»است،افرادی که آهنگ تفرق را بیشتر می نوزاند وسنگ اهل سنت وجماعت را به سینه می زنند،دراصل افکارشان مشکل وجود دارد ودرحال حاضر باید دوباره فهم صحیح از دین را به آنها ارائه کرد وتعریفی از فرق «دین» و»مذهب» برای آنان بیان کرد تا متوجه اصل موضوع شوند،مکتب قرآن نه خود را ونه هیچ فردوحرکتی را نماینده ی رسمی اهل سنت نمی داند بلکه بخشی از مجموعه بزرگ اهل سنت و تلاشش در راستای برگرداندن دین وفهم آن به میان مسلمانان است نه تأکید برمذهب گرایی…

سوال؟هـدف مکتب قـرآن چیـست؟چـه اهــدافی را دنبــال می کنیدوبرای امـت اسـلامی چه بـرنـامه ای دارید؟

جواب:هدف حرکت مکتب قرآن دعوت مجدد مسلمانان بیگانه شده از قرآن به سوی قرآن بصورت دعوت های فردی و پرورش و آموزش براساس برداشت کاکه احمداز قرآن وسنت.

قبلاًعرض کردم خدمتتان،کاکه احمدمی فرماید بعد از گذشت مراحلی،بایدتلاش کنیدعلماء دلسوز اهل سنت واهل تشیع راسالانه درنشست هایی شرکت دهیدوهرسال مشکلی راحل کنندتابه امید خدادرچندین سال همه ی اختلافات حل و زمینه برای حکومت اسلامی فراهم شود.

مکتب قرآن بعنوان حرکتی اصیل وبرگرفته ازقرآن وسنت تمام تلاش وهمت خود را درجهت شورایی کردن فهم عموم پیروان وهمت برای بازشناسی شورا بعنوان استراتژی اصلی مسلمانان وعامل وحدت بخش بکارگرفته است وتنها عامل بازگردانی دین به میان مردم را اخلاق ومحبت می داند،همان رسالتی که پیامبرصلی الله علیه وسلم بردوش داشت وعملاًبه اجراگذاشت والله فرمود:وانک لعلی خلق عظیم…،امیداست لایق این رسالت مهم باشیم،ان شاءالله.

Advertisements

2 Responses to لطفا به چند سوال بنده به صورت مختصر جواب دهید

 1. ابوخالد هورامی says:

  السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
  استادان ارجمند :
  ترم دوم امسال در دانشگاه با یکی از جوانان اسلامگرا آشنا شدم ، ایشان نیز جزواتی را از شخصی به اسم ابوحمزه المهاجر هورامی در اختیار بنده قرار دادند ، من تا قبل از امتحانات چند جزوه را مطالعه کردم ، به نظرم مطالب انقلابی و به روز هستند . با این وجود دوست داشتم از شما در مورد کلیات افکار این شخص راهنمائی هایی را داشته باشم ؛ چون وقتی جزوه ی شورای اولی الامر ایشان را خواندم احساس کردم که از مطالب کاک احمد رحمه الله بسیار استفاده شده و ایشان ممکن است یکی از شاگردان مکتب قرآن باشد .
  با تشکر و احترام

  • mojahedkurd says:

   علیکم السلام
   متاسفانه برای اولین باراست این اسم را می شنوم
   در صورت امکان جزوات ایشان را برایم بفرستید ممنون می شوم

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: